greppel-
infiltratie

Aanleg greppelinfiltratie

Met greppelinfiltratie verhoogt u het grondwaterpeil van uw perceel. U verkleint bodemdaling en de uitstoot van CO2 en kunt nog steeds koeien weiden. De maatregel is vooral geschikt voor grasland in agrarisch gebruik of grasland bedoeld voor weidevogelnatuur.

Wat is het?

Met greppelinfiltratie komt slootwater makkelijker op alle plekken van uw perceel. Daardoor zakt het grondwaterpeil in de zomermaanden minder diep weg.

Greppels liggen van oudsher overal in het veenweidegebied, oorspronkelijk aangelegd om overtollig water af te voeren. Door het slootwaterpeil in de zomermaanden te verhogen tot 20 centimeter onder maaiveld, kunnen ze ook gebruikt worden om water aan te voeren. Indien nodig legt u extra greppels aan.

Welk effect heeft deze maatregel op mijn bedrijfsvoering?

Bij een greppelafstand van tenminste 12 meter kunt u de percelen gewoon regulier gebruiken. Bij een greppelafstand van 6 meter afstand hebt u smallere machines nodig. Ook wordt het perceel bij deze afstand in voor- en najaar erg nat, waardoor het gras minder goed groeit en de draagkracht lager wordt. Deze percelen zijn wel heel geschikt voor weidevogelnatuur.

Als u gebruik maakt van plas-dras-pompen op zonne-energie, hebt u geen stroomvoorziening nodig.

Foto: Ben Hartman

Welk effect heeft deze maatregel op bodemdaling en klimaat?

Met greppelinfiltratie bereikt u een gemiddelde grondwaterstand van 30 tot 50 centimeter onder maaiveld. Momenteel worden er metingen gedaan op de effecten van greppelinfiltratie. Op proeflocaties wordt de impact op bodemdaling en broeikasgasuitstoot gemeten door het Louis Bolk instituut. De verwachting is dat broeikasgasemissies substantieel afnemen bij een greppelafstand van 12 meter of minder.

Wat kost het?

Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de kosten. U krijgt 85% vergoed.

Het aanleggen van greppelinfiltratie kost ca. 340 euro per ha bij een greppelafstand van 12,5 m – bij een perceel van 100 bij 100. Kosten per km greppel bedraagt ca. 530 euro.

 

Foto: Loeks Fotografie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregel? Vul dan het contactformulier in.